قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> آبادان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1
09195192097 - 09124532532

25 صندلی خالی

936,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:45

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:25

اتوکار: VIP 2+1
رزرو بلیط 09100125490

9 صندلی خالی

1,200,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1
رزرو بلیط 09100125490

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت