قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

زنجان

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو09127577570

25 صندلی خالی

350,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> مراغه

شهرهای بین راهی

زنجان

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 15:45

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزروبلیط09127577570

25 صندلی خالی

350,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> مراغه

شهرهای بین راهی

زنجان

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 15:55

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزروبلیط09127577570

25 صندلی خالی

350,000 ریال

جهان گشت قم

مرکزی قم -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

زنجان

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 16:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2
عوارضی زنجان 09127573896

25 صندلی خالی

350,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

زنجان

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 16:01

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو09127577570

25 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت