قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس ساری به مشهد

همسفر چابکسواران ساری

سارئ -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا

25 صندلی خالی

350,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا

39 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت عدل ساری

سارئ -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا

10 صندلی خالی

350,000 ریال

ایران پیما ساری

ساری -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

610,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> مشهد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: وی ای پی ۲۵ نفره

0 صندلی خالی

610,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

3 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت عدل ساری

سارئ -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی- ۲۵ نفره

0 صندلی خالی

610,000 ریال

ایران پیما ساری

ساری -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+2

37 صندلی خالی

350,000 ریال

همسفر چابکسواران ساری

سارئ -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا

14 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت عدل ساری

سارئ -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

18 صندلی خالی

420,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> مشهد

شهرهای بین راهی

بجنورد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: ولو ۴۵نفره

0 صندلی خالی

350,000 ریال