قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 14:45

اتوکار: Scania Maral 2+2
تلفن رزرو بلیط 01132279732 - 09118110027

25 صندلی خالی

360,000 ریال

گیتی پیما

بابل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

360,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 15:30

اتوکار: Scania Maral 2+2
تلفن رزرو بلیط 01132279732 - 09118110027

25 صندلی خالی

360,000 ریال

گیتی پیما

بابل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 16:15

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

360,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 16:15

اتوکار: Scania Maral 2+2
تلفن رزرو بلیط 01132279732 - 09118110027

25 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت