قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

تعاونی یک بابل - فتاحی

بابل -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

شنبه

1398/12/03 ساعت 07:00

اتوکار: ولوو بی ۷
01132277777 محل سوار میدان هادی نوروزی

3 صندلی خالی

240,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

شنبه

1398/12/03 ساعت 07:00

اتوکار: Volvo B7
محل سوارشدن میدان هادی نوروزی بابل011-32278109

1 صندلی خالی

240,000 ریال

ترابر بی تا بابل

بابل -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 07:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

240,000 ریال

تعاونی یک بابل - فتاحی

بابل -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

شنبه

1398/12/03 ساعت 13:15

اتوکار: ولوو بی ۷
01132277777 محل سوار میدان هادی نوروزی

0 صندلی خالی

240,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 13:20

اتوکار: Volvo B7

4 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت