شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 23:15

اتوکار: وی ای پی تخت شو ازمسیر ازادراه
مسیر حرکت از آزادراه

7 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 23:30

اتوکار: وی ای پی تخت شو ازمسیر ازادراه

17 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 23:45

اتوکار: وی ای پی تخت شو ازمسیر ازادراه

4 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

کرج

جمعه

1399/04/13 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

4 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت