شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:15

اتوکار: وی ای پی تخت شو ازمسیر ازادراه
مسیر حرکت از آزادراه

12 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:45

اتوکار: وی ای پی تخت شو ازمسیر ازادراه

15 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

کرج

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:55

اتوکار: وای پی تخت شوازمسیرکرج تهران

13 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت