شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

15 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

6 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:15

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

11 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

15 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت ساحل تنكابن

تنکابن -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

20 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت