قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رامسر

شرکت رمک رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 08:00

اتوکار: مارال ۲۵نفره تخت شو(برادران طالشی)
محل سوار شدن -رمک جنب چهارراه بسیج -اتوبوسرانی رمک 01155226800

4 صندلی خالی

510,000 ریال

شرکت طلوع رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 08:30

اتوکار: تخت شو مانیتور شخصی
10درصد تخفیف-محل سوار شدن ترمینال باغ ملی

0 صندلی خالی

510,000 ریال

484,500 ریال
شرکت رمک رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 11:00

اتوکار: مارال ۲۵نفره تخت شو(برادران طالشی)

11 صندلی خالی

510,000 ریال

شرکت طلوع رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 14:15

اتوکار: تخت شو مانیتور شخصی
10درصد تخفیف

19 صندلی خالی

510,000 ریال

484,500 ریال
شرکت رمک رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 14:30

اتوکار: مارال ۲۵نفره تخت شو(برادران طالشی)
محل سوارشدن-رمک -جنب میدان بسیج -شرکت اتوبوسرانی رمک

17 صندلی خالی

510,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت