قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال رامسر

شرکت طلوع رامسر

رامسر -> پایانه غرب تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 17:45

اتوکار: ۲۵ نفره تخت شو از مسیرازادراه

0 صندلی خالی

770,000 ریال

شرکت طلوع رامسر

رامسر -> پایانه غرب تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 23:00

اتوکار: تخت شو مانیتور شخصی از مسیر ازاد راه
محل سوارشدن میدان امام و باغ ملی

0 صندلی خالی

770,000 ریال

شرکت رمک رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 23:30

اتوکار: ۲۵نفره تخت شو(ازمسیر آزادراه جدید)

0 صندلی خالی

780,000 ریال

      تاریخ حرکت