شرکت طلوع رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:30

اتوکار: تخت شو مانیتور شخصی
10درصد تخفیف-محل سوار شدن ترمینال باغ ملی

10 صندلی خالی

510,000 ریال

484,500 ریال
شرکت طلوع رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:15

اتوکار: تخت شو مانیتور شخصی
10درصد تخفیف

19 صندلی خالی

510,000 ریال

484,500 ریال
شرکت طلوع رامسر

رامسر -> پایانه غرب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 23:00

اتوکار: تخت شو مانیتور شخصی
10درصد تخفیف

11 صندلی خالی

510,000 ریال

484,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت