قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

قائم گشت

قائم شهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی
مانیتوردار

3 صندلی خالی

950,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی
مانیتوردار

3 صندلی خالی

950,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی
مانیتوردار

3 صندلی خالی

950,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 19:45

اتوکار: ولو بی۹ وی آی پی
شام رایگان

3 صندلی خالی

950,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 19:45

اتوکار: ولو بی۹ وی آی پی
شام رایگان

3 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت