شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 06:45

اتوکار: وي آي پي ولوو۲۵ نفره

9 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 07:30

اتوکار: وي آي پي ولوو۲۵ نفره

5 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:30

اتوکار: وي آي پي ولوو۲۵ نفره

9 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 09:40

اتوکار: وي آي پي ولوو۲۵ نفره

10 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:40

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مانیتور دار

0 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت