قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چالوس

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

20 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

19 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

10 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 12:30

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

21 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 12:30

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

21 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت