قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال چالوس

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره

1 صندلی خالی

700,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره

0 صندلی خالی

700,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> قم

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 22:30

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

0 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت