قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چالوس

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

7 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

6 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 12:30

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

15 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 12:30

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

15 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره

18 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت