قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

انار, یزد, رفسنجان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 17:30

اتوکار: VIP تختشو ۲۵ نفره پذیرائی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتوکار قبل از حرکت 32704732

21 صندلی خالی

1,100,000 ریال

880,000 ریال
تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
VIP تختشو 25 نفره اراِئه پک بهداشتی ضد عفونی 32704732

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

انار, یزد, رفسنجان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 19:00

اتوکار: VIP تختشو ۲۵ نفره پذیرائی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتکار قبل از حرکت 32717400

21 صندلی خالی

1,100,000 ریال

880,000 ریال
تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
VIP تختشو 25 نفره اراِئه پک بهداشتی ضد عفونی 32704732

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت ايران پيما کرج

کرج -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد, رفسنجان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 19:30

اتوکار: VOLVO.B9 Vip **پد الکلی ماسک رایگان

22 صندلی خالی

1,120,000 ریال

896,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت