قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 05:30

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با06:00 کاوه مسیر بین راه :عوارضی قم

7 صندلی خالی

415,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 06:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
دراکثرمواقع مشترک با 05:30 صفه*مسیر بین راه:عوارضی قم جنوب(چهارراه چیت سازی)*مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

11 صندلی خالی

415,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 06:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با7:00 کاوه مسیر بین راه :عوارضی قم

6 صندلی خالی

415,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 07:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
در اکثر مواقع مشترک با6:45 صفه مسیر بین راه :عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

8 صندلی خالی

415,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 07:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 07:30 کاوه

0 صندلی خالی

415,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت