قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 06:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
دراکثرمواقع مشترک با 05:30 صفه*مسیر بین راه:عوارضی قم جنوب(چهارراه چیت سازی)*مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

11 صندلی خالی

415,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 06:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با7:00 کاوه مسیر بین راه :عوارضی قم

5 صندلی خالی

415,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 07:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

7 صندلی خالی

415,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 07:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 8:00کاوه

7 صندلی خالی

415,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 08:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیرهای بین راه: عوارضی قم جنوب(چهارراه چیت سازی)*مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

10 صندلی خالی

415,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت