قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کاشان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
برگشت از لوان نور

14 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کاشان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس مارال 30 نفره
برگشت از لوان نور

15 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کاشان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس مارال 30 نفره
برگشت از لوان نور

22 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کاشان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس مارال 30 نفره
برگشت از لوان نور

30 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کاشان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس مارال 30 نفره
برگشت از لوان نور

29 صندلی خالی

235,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت