قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نایین و تخفیف در ترمینال اصفهان

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 05:30

اتوکار: مارالVIP(صندلی۱و۲و۱۷و۱۸خانواده*فاصله گذاری
مسیر بین راه : نائین میبد اردکان

6 صندلی خالی

230,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 16:30

اتوکار: مارالVIPطرح فاصله گذاری اجتماعی صندلی ۱/۲/۱۷/۱۸ مشترک با کاوه
مشترک با 17:00 کاوه

3 صندلی خالی

230,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 17:00

اتوکار: مارالVIP(صندلی۱و۲و۱۷و۱۸خانواده*فاصله گذاری
در اکثر مواقع مشترک با 16:30صفه*مسیرهای بین راه :نائین میبد اردکان*

10 صندلی خالی

230,000 ریال

      تاریخ حرکت