قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

شنبه

1399/04/14 ساعت 09:00

اتوکار: مارال مانیتوردار(مشترک باصفه)
مشترک با 9:45 صفه*مسیر بین راه : ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر

15 صندلی خالی

935,000 ریال

748,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

شنبه

1399/04/14 ساعت 09:45

اتوکار: مارال VIP(بامانیتورشخصی)
مشترک با 9 کاوه مسیر بین راه ایذه

7 صندلی خالی

935,000 ریال

748,000 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه, اهواز

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:00

اتوکار: درسا VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
مشترک با 20:45صفه*مسیر بین راه اهواز وایذه*مجهز به مانیتور شخصی

0 صندلی خالی

935,000 ریال

748,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه, اهواز

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:45

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با20:00کاوه شهرهای بین راه: اهواز- ایذه

0 صندلی خالی

935,000 ریال

748,000 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:45

اتوکار: مارال مانیتوردار(مشترک باصفه)
مشترک با 22:15 صفه*مسیربین راه:ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر*مجهز به مانیتور شخصی

12 صندلی خالی

935,000 ریال

748,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت