قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اندیمشک و تخفیف در ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شوش

شهرهای بین راهی

اندیمشک همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

جمعه

1399/11/03 ساعت 06:55

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مسافرین خرم اباد پلیس راه کمالوند پیاده میشود

6 صندلی خالی

1,050,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شوش

شهرهای بین راهی

اندیمشک همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

جمعه

1399/11/03 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مسافرین خرم اباد پلیس راه کمالوند پیاده میشود

14 صندلی خالی

1,050,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> دزفول

شهرهای بین راهی

اندیمشک

جمعه

1399/11/03 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
محل سوار شدن از ترمینال کاوه ساعت 9 صبح سالن 4 پیک صبا

0 صندلی خالی

1,050,000 ریال

      تاریخ حرکت