همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 10:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
در اکثر مواقع مشترک با 9:15 صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)*مجهز به مانیتور شخصی وwifi

2 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, جنوب(چهارراه چیت سازی)

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 10:15

اتوکار: ( MAN(V.I.P مشترک با کاوه
مشترک با 11:00 پ کاوه

2 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, میدان آزادی تهران

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 10:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 09:45صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم میدان آزادی*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

5 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 10:45

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با کاوه 11:30

5 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 11:00

اتوکار: (MAN (V.I.P
در اکثر مواقع مشترک با 10:15 صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم و جنوب(چهارراه چیت سازی)

7 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت