همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 08:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیرهای بین راه: عوارضی قم جنوب(چهارراه چیت سازی)*مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

8 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, جنوب(چهارراه چیت سازی)

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 08:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 9:00کاوه مسیر بین راه: عوارضی قم

7 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 09:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
دراکثر مواقع مشترک با 8:15 صفه* مسیرهای بین راه:عوارضی قم و جنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان بهمن*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

13 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, جنوب(چهارراه چیت سازی)

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 09:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 10:00 کاوه

8 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, میدان آزادی تهران

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 09:45

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با کاوه مسیرهای بین راه میدان آزادی

4 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت