همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمینی, قم عوارضی, میدان آزادی تهران

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با22:15صفه*مسیرهای بین راه: عوارضی قم فرودگاه امام میدان آزادی *مجهز به مانیتور شخصی و wifi

8 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی, میدان فردوسی

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی*مجهز به مانیتور شخصی وwifi

16 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی, میدان فردوسی

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:55

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی *مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

11 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت