همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی, میدان بهمن

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 07:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
در اکثر مواقع مشترک با6:45 صفه مسیر بین راه :عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان بهمن*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

2 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمی, قم عوارضی, جنوب(چهارراه چیت سازی)

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 07:45

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 8:30 کاوه مسیر بین راه: فرودگاه امام و قم عوارضی

3 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , میدان بهمن, قم عوارضی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیرهای بین راه: عوارضی قم جنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان بهمن*مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

9 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, جنوب(چهارراه چیت سازی)

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:15

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 9:00کاوه مسیر بین راه: عوارضی قم

7 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمینی, جنوب چهارراه چيت سازي , میدان بهمن, قم عوارضی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با07:45صفه *مسیرهای بین راه: عوارضی قم* جنوب(چهارراه چیت سازی)*فرودگاه امام خمینی و میدان بهمن*مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

2 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت