قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , فرودگاه بین المللی امام خمینی, میدان فردوسی, قم عوارضی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 22:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
در اکثر مواقع مشترک با21:15صفه *مسیرهای بین راه:عوارضی قم فرودگاه امام جنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی *مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

8 صندلی خالی

345,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, فرودگاه بین المللی امام خمی, قم عوارضی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 22:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 23:00 کاوه مسیر بین راه: فرودگاه امام*میدان آزادی

1 صندلی خالی

345,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , میدان فردوسی, قم عوارضی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی*مجهز به مانیتور شخصی وwifi

11 صندلی خالی

345,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, فرودگاه بین المللی امام خمینی, قم عوارضی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با22:15صفه*مسیرهای بین راه: عوارضی قم فرودگاه امام میدان آزادی *مجهز به مانیتور شخصی و wifi

5 صندلی خالی

345,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, قم عوارضی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:00

اتوکار: ( MAN(V.I.P مشترک با کاوه
مشترک با 23:45 کاوه مسیر بین راه: میدان آزادی و عوارضی قم

0 صندلی خالی

345,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت