قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, قم عوارضی

جمعه

1399/08/09 ساعت 01:00

اتوکار: مارالVIP
مشترک با 00:15 صفه*مسیرهای بین راه: عوارضی قم میدان آزادی

13 صندلی خالی

605,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, قم عوارضی

جمعه

1399/08/09 ساعت 09:45

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با کاوه مسیرهای بین راه میدان آزادی

6 صندلی خالی

605,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, قم عوارضی

جمعه

1399/08/09 ساعت 10:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 09:45صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم میدان آزادی*مجهز به مانیتور شخصی و wifi*

5 صندلی خالی

605,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, فرودگاه بین المللی امام خمی, قم عوارضی

جمعه

1399/08/09 ساعت 11:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 12 کاوه مسیرهای بین راه: فرودگاه امام(ره) ومیدان آزادی

0 صندلی خالی

605,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, فرودگاه بین المللی امام خمینی, قم عوارضی

جمعه

1399/08/09 ساعت 12:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 11:15صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم فرودگاه امام میدان آزادی*مجهز به مانیتور شخصی و wifi*

14 صندلی خالی

605,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت