قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 05:30

اتوکار: مارالVIP
مسیر بین راه : نائین میبد اردکان

22 صندلی خالی

150,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:00

اتوکار: مارال vip مشترک با کاوه
مشترک با 14:45 کاوه

3 صندلی خالی

150,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:45

اتوکار: مارالVIP
در اکثر مواقع مشترک با 14:00صفه* برگشت از همسفر*مسیرهای بین راه:نائین میبد اردکان

12 صندلی خالی

150,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:30

اتوکار: مارال vip مشترک با کاوه
مشترک با 17:00 کاوه

7 صندلی خالی

150,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:00

اتوکار: مارالVIP
در اکثر مواقع مشترک با 16:30صفه*مسیرهای بین راه :نائین میبد اردکان

18 صندلی خالی

150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت