قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه, اهواز

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 20:00

اتوکار: درسا VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
مشترک با 20:45صفه*مسیر بین راه اهواز وایذه*مجهز به مانیتور شخصی

0 صندلی خالی

935,000 ریال

748,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه, اهواز

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 20:45

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با20:00کاوه شهرهای بین راه: اهواز- ایذه

0 صندلی خالی

935,000 ریال

748,000 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 21:45

اتوکار: مارال مانیتوردار(مشترک باصفه)
مشترک با 22:15 صفه*مسیربین راه:ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر*مجهز به مانیتور شخصی

8 صندلی خالی

935,000 ریال

748,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 22:30

اتوکار: مارال VIP(بامانیتورشخصی)
مشترک با 21:45 کاوه از مسیر ایذه

3 صندلی خالی

935,000 ریال

748,000 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 23:30

اتوکار: (MAN (V.I.P(مشترک با صفه)
در اکثر مواقع مشترک با23:55صفه*مسیر بین راه ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر

9 صندلی خالی

935,000 ریال

748,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت