قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 09:00

اتوکار: مارال مانیتوردار(مشترک باصفه)
مشترک با 9:45 صفه*مسیر بین راه : ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر

6 صندلی خالی

935,000 ریال

794,750 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 09:45

اتوکار: مارال VIP(بامانیتورشخصی)
مشترک با 9 کاوه مسیر بین راه ایذه

4 صندلی خالی

935,000 ریال

748,000 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> آبادان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه, اهواز

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 20:00

اتوکار: درسا VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
مشترک با 20:45صفه*مسیر بین راه اهواز وایذه*مجهز به مانیتور شخصی

6 صندلی خالی

935,000 ریال

841,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> آبادان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه, اهواز

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 20:45

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)

3 صندلی خالی

935,000 ریال

841,500 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 21:45

اتوکار: مارال مانیتوردار(مشترک باصفه)
مشترک با 22:15 صفه*مسیربین راه:ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر*مجهز به مانیتور شخصی

13 صندلی خالی

935,000 ریال

794,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت