قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 21:45

اتوکار: مارال مانیتوردار(مشترک باصفه)
مشترک با 22:15 صفه*مسیربین راه:ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر*مجهز به مانیتور شخصی

11 صندلی خالی

780,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 22:15

اتوکار: مارال VIP(بامانیتورشخصی)
مشترک با 21:30 کاوه مسیر بین راه: ایذه

4 صندلی خالی

780,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> آبادان

شهرهای بین راهی

ایذه, اهواز

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 22:45

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)

0 صندلی خالی

780,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:30

اتوکار: ماهان VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
در اکثر مواقع مشترک با00:30صفه*مسیر بین راه ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر*مجهز به مانیتور شخصی

2 صندلی خالی

780,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> آبادان

شهرهای بین راهی

ایذه, اهواز

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)

0 صندلی خالی

780,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت