قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> آبادان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, ایذه

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 20:00

اتوکار: ماهان VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
مشترک با 20:45صفه*مسیر بین راه اهواز وایذه*مجهز به مانیتور شخصی

7 صندلی خالی

710,000 ریال

639,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> آبادان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, ایذه

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 20:45

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)

4 صندلی خالی

710,000 ریال

639,000 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:45

اتوکار: مارال مانیتوردار(مشترک باصفه)
مشترک با 22:15 صفه*مسیربین راه:ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر*مجهز به مانیتور شخصی

11 صندلی خالی

710,000 ریال

603,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:30

اتوکار: مارال VIP(بامانیتورشخصی)
مشترک با 21:45 کاوه از مسیر ایذه

4 صندلی خالی

710,000 ریال

568,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:55

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک با 23:30 کاوه از مسیر ایذه

0 صندلی خالی

710,000 ریال

568,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت