قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 10:00

اتوکار: ماهان VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
مشترک با 10:45صفه*مسیرهای بین راه: آباده*مجهز با wifiومانیتور شخصی*

15 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 10:45

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 10:00 کاوه مسیر بین راه: آباده

7 صندلی خالی

300,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 13:15

اتوکار: ماهان VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
مشترک با 14:00صفه*مسیرهای بین راه: آباده*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

18 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 14:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با13:15 کاوه مسیر بین راه: آباده

8 صندلی خالی

300,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 15:30

اتوکار: (MAN (V.I.P(مشترک با صفه)
مشترک با 16:15صفه*مسیرهای بین راه: آباده*

18 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت