قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 18:30

اتوکار: مارالVIP(مشترک با صفه)
مشترک با19:15 صفه*مسیر بین راه :پلیسراه سیرجان*

15 صندلی خالی

870,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 19:15

اتوکار: مارال V.I.P
مشترک با 18:30 کاوه مسیر بین راه سیرجان

7 صندلی خالی

870,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 19:30

اتوکار: مارالVIP(مشترک با صفه)
مشترک با 20:15 صفه*مسیرهای بین راه : پلیسراه سیرجان

17 صندلی خالی

870,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 20:15

اتوکار: مارال V.I.P
مشترک با 19:30 کاوه

7 صندلی خالی

870,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت