قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

الیگودرز, دورود

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 13:30

اتوکار: ( MAN(V.I.P مشترک با کاوه
مشترک با 14:30 کاوه

6 صندلی خالی

375,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

الیگودرز, دورود

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 14:15

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با 13:30صفه*مسیرهای بین راه: دورود الیگودرز ازنا

11 صندلی خالی

375,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

دورود

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 23:15

اتوکار: ( MAN(V.I.P مشترک با کاوه
مشترک با همسفر ترمیال کاوه

8 صندلی خالی

375,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

دورود

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 23:55

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با 23:15صفه*مسیرهای بین راه: دورود الیگودرز ازنا

17 صندلی خالی

375,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت