شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 10:45

اتوکار: ماهان مانیتور شخصی
5درصد تخفیف اینترنتی

5 صندلی خالی

690,000 ریال

655,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 23:00

اتوکار: ماهان مانیتور شخصی
بین راهی قم و پایانه جنوب

23 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 23:00

اتوکار: ماهان مانیتور شخصی
بین راهی قم و پایانه جنوب

23 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت