قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاشان

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 04:00

اتوکار: اتوبوس درسا تخت شو
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس میدان شهیدمنتظری جنب بانک سپه به همراه ماسک و دستکش

18 صندلی خالی

300,000 ریال

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 05:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
محل سوار شدن 15دقیقه به حرکت میدان ولیعصر {مدخل شهر}میباشد دستکش و ماسک الزامیست

25 صندلی خالی

300,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 05:00

اتوکار: اتوبوس درسا تخت شو
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس میدان شهیدمنتظری جنب بانک سپه به همراه ماسک و دستکش

22 صندلی خالی

300,000 ریال

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
محل سوار شدن 15دقیقه به حرکت میدان ولیعصر {مدخل شهر}میباشد دستکش و ماسک الزامیست

25 صندلی خالی

300,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس درسا تخت شو
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس میدان شهیدمنتظری جنب بانک سپه به همراه ماسک و دستکش

25 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت