قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال کاشان

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:20

اتوکار: اتوبوس درسا تخت شو
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس فقط در ترمینال می باشد

25 صندلی خالی

380,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:40

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس فقط در ترمینال می باشد

23 صندلی خالی

380,000 ریال

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
محل سوار شدن 15دقیقه به حرکت ترمینال میباشد دستکش و ماسک الزامیست

25 صندلی خالی

380,000 ریال

      تاریخ حرکت