قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاشان

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 02:40

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس میدان شهیدمنتظری جنب بانک سپه به همراه ماسک و دستکش

4 صندلی خالی

275,000 ریال

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 03:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
محل سوار شدن 15دقیقه به حرکت میدان ولیعصر {مدخل شهر}میباشد دستکش و ماسک الزامیست

5 صندلی خالی

300,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 03:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس میدان شهیدمنتظری جنب بانک سپه به همراه ماسک و دستکش

1 صندلی خالی

275,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 03:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس میدان شهیدمنتظری جنب بانک سپه به همراه ماسک و دستکش

2 صندلی خالی

300,000 ریال

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 04:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
محل سوار شدن 15دقیقه به حرکت میدان ولیعصر {مدخل شهر}میباشد دستکش و ماسک الزامیست

5 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت