قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاشان

لوان نور کاشان

ترمینال کاشان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی32

10 صندلی خالی

195,000 ریال

لوان نور کاشان

ترمینال کاشان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس تک صندلی32

14 صندلی خالی

195,000 ریال

لوان نور کاشان

ترمینال کاشان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی

0 صندلی خالی

195,000 ریال

لوان نور کاشان

ترمینال کاشان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی

0 صندلی خالی

195,000 ریال

لوان نور کاشان

ترمینال کاشان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس تک صندلی32

0 صندلی خالی

195,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت