قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاشان

لوان نور کاشان

ترمینال کاشان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس تک صندلی

24 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور کاشان

ترمینال کاشان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی

27 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور کاشان

ترمینال کاشان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس تک صندلی

27 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور کاشان

ترمینال کاشان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی

30 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور کاشان

ترمینال کاشان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس تک صندلی

29 صندلی خالی

235,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت