قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گلپایگان

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

29 صندلی خالی

320,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

320,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

320,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

320,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت