ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral 2+1
جنوب. افسریه. سیمتری. نارمک. هفت حوص

14 صندلی خالی

430,000 ریال

ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 23:30

اتوکار: classicus 2+1
جنوب. افسریه. سیمتری نارمک. رسالت. سرسبز.دردشت. باقری. خاقانی

18 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت