ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:30

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

320,000 ریال

ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 14:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

25 صندلی خالی

430,000 ریال

ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 15:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
جنوب. افسریه. رسالت. ارژانتین. .. مجهز به25 صندلی تخت شو. با تخفیف ویزه

15 صندلی خالی

430,000 ریال

ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

25 صندلی خالی

430,000 ریال

ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 23:30

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت