قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زرین شهر

پیک صبا زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس B9

5 صندلی خالی

948,000 ریال

گیتی پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس VIP

25 صندلی خالی

948,000 ریال

پیک صبا زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس B9

6 صندلی خالی

948,000 ریال

گیتی پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس VIP

25 صندلی خالی

948,000 ریال

گیتی پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس VIP

25 صندلی خالی

948,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت