قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال نجف آباد

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مان * مانیتوردار * درجه یک * ViP
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 21/45 و 24

10 صندلی خالی

720,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مان * مانیتوردار * درجه یک * ViP
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 21/45 و 24

10 صندلی خالی

720,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال * مانیتور دار * درجه یک * ViP
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 21/45 و 24

2 صندلی خالی

720,000 ریال

      تاریخ حرکت