قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوش

شهرهای بین راهی

دزفول مانیتورشخصیV0I0P

شنبه

1399/06/29 ساعت 08:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

16 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر

شهرهای بین راهی

دزفول مانیتورشخصیV0I0P

شنبه

1399/06/29 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

21 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوش

شهرهای بین راهی

دزفول مانیتورشخصیV0I0P

شنبه

1399/06/29 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

18 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر

شهرهای بین راهی

دزفول مانیتورشخصیV0I0P

شنبه

1399/06/29 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

18 صندلی خالی

830,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت