همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:00

اتوکار: مارال V.I.P (با مانیتور شخصی)
پایانه مسافربری مبارکه(سجادیه)

2 صندلی خالی

654,000 ریال

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران)

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:00

اتوکار: مارال V.I.P (با مانیتور شخصی)
پایانه مسافربری مبارکه(سجادیه)

2 صندلی خالی

654,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت