همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 22:00

اتوکار: مارال VIP
ترمینال بزرگ تبریز

5 صندلی خالی

660,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 23:00

اتوکار: ما ن ماهان (مانیتور دار)
محل سوار:ترمینال -سکوی15

5 صندلی خالی

660,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 23:15

اتوکار: ولوو VIP
محل سوار:ترمینال-سکوی18

6 صندلی خالی

660,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت