قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

43 صندلی خالی

155,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:45

اتوکار: Volvo classicus 2+1

25 صندلی خالی

205,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:15

اتوکار: Renauit classicus 2+2

40 صندلی خالی

155,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 15:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

155,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 15:30

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

155,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت