قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس خوی و تخفیف در ترمینال تبریز

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> خوی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 07:45

اتوکار: Benz classicus 2+2

34 صندلی خالی

195,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> خوی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 08:45

اتوکار: Scania classicus 2+1

20 صندلی خالی

250,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> خوی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 09:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

24 صندلی خالی

195,000 ریال

      تاریخ حرکت