قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 07:45

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

130,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:45

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

170,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:30

اتوکار: Renauit classicus 2+2

25 صندلی خالی

130,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:15

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

130,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 11:00

اتوکار: Renauit classicus 2+2

25 صندلی خالی

130,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت