قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سلماس

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 10:15

اتوکار: Benz classicus 2+2

40 صندلی خالی

155,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سلماس

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 11:30

اتوکار: Benz classicus 2+2

40 صندلی خالی

155,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سلماس

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 13:00

اتوکار: Renauit classicus 2+2

25 صندلی خالی

155,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سلماس

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 15:15

اتوکار: Renauit classicus 2+2

25 صندلی خالی

155,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سلماس

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 17:45

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

155,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت