قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سلماس

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 10:15

اتوکار: Benz classicus 2+2

34 صندلی خالی

130,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سلماس

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 13:00

اتوکار: Renauit classicus 2+2

36 صندلی خالی

130,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سلماس

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 14:00

اتوکار: Renauit classicus 2+2

25 صندلی خالی

130,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سلماس

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 15:15

اتوکار: Renauit classicus 2+2

25 صندلی خالی

130,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سلماس

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 16:30

اتوکار: Renauit classicus 2+2

25 صندلی خالی

130,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت