قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 06:30

اتوکار: Renauit classicus 2+2

25 صندلی خالی

230,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

230,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:45

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

230,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 13:00

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

230,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:30

اتوکار: Renauit classicus 2+2

25 صندلی خالی

230,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت