قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2

38 صندلی خالی

145,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+2

37 صندلی خالی

145,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:15

اتوکار: classicus 2+2

38 صندلی خالی

145,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2

38 صندلی خالی

145,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 18:15

اتوکار: classicus 2+2

38 صندلی خالی

145,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت