free statistics قیمت خرید بلیط اتوبوس شبستر تهران | پایانه‌ها
سیروسفر

شبستر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 20:15

اتوکار: Volvo VIP 2+1

19 صندلی خالی

600,000 ریال

عصر ایران شبستر

شبستر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 20:55

اتوکار: VIP 2+1
دارای ایزو 9001کیفیت خدمات و39001مدیریت از آلمان

25 صندلی خالی

600,000 ریال

رویال سفرابرانیان

شبستر -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

19 صندلی خالی

600,000 ریال

رویال سفرابرانیان

شبستر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 21:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

20 صندلی خالی

600,000 ریال

عصر ایران شبستر

شبستر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1
دارای ایزو 9001کیفیت خدمات و39001مدیریت از آلمان

25 صندلی خالی

600,000 ریال

سیروسفر

شبستر -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

18 صندلی خالی

600,000 ریال

عصر ایران شبستر

شبستر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1
دارای ایزو 9001کیفیت خدمات و39001مدیریت از آلمان

25 صندلی خالی

600,000 ریال

عصر ایران شبستر

شبستر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 22:15

اتوکار: VIP 2+1
دارای ایزو 9001کیفیت خدمات و39001مدیریت از آلمان

25 صندلی خالی

600,000 ریال

رویال سفرابرانیان

شبستر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 22:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1

19 صندلی خالی

600,000 ریال