قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس مشهد به تهران

پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2

18 صندلی خالی

570,000 ریال

آسیاسفرطوس

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

570,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> شهریار

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2
خدایاری09155082748

1 صندلی خالی

570,000 ریال

آسیاسفرطوس

مشهد (خراسان ) -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2

17 صندلی خالی

570,000 ریال

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
سیروسفربهادری-09156567804

6 صندلی خالی

940,000 ریال

همسفر چابکسواران مشهد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

940,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
قنبری09370035173

13 صندلی خالی

940,000 ریال

رویال سفر ایرنیان

مشهد (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
مقامی09153159301

2 صندلی خالی

940,000 ریال

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> شهریار

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه 8 بهادری09156567804

6 صندلی خالی

940,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:01

اتوکار: classicus 2+2

13 صندلی خالی

570,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:30

اتوکار: classicus 2+2
قنبری 09038771077

27 صندلی خالی

570,000 ریال

شماره 9

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

570,000 ریال

آسیاسفرطوس

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: classicus 2+2

20 صندلی خالی

570,000 ریال

آریا سفر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: classicus 2+2

15 صندلی خالی

570,000 ریال

تک سفر ایرانیان

مشهد (خراسان ) -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: classicus 2+2
ساربانی*09353502521

0 صندلی خالی

570,000 ریال

تعاونی15

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
تعاونی 15 هزبری09154810413 جایگاه 3

3 صندلی خالی

940,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه/7/ایزی09158024973

7 صندلی خالی

940,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
قنبری09370035173

7 صندلی خالی

940,000 ریال

گیتی پیما

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

940,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
خدایاری09155082748

10 صندلی خالی

940,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
سالن 1 جایگاه 3 رمضانی09158595194

2 صندلی خالی

940,000 ریال

شماره 9

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:01

اتوکار: VIP 2+1

5 صندلی خالی

940,000 ریال

تک سفر ایرانیان

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: classicus 2+2
ساربانی*09353502521

18 صندلی خالی

570,000 ریال

رویال سفر ایرنیان

مشهد (خراسان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1

4 صندلی خالی

940,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1

14 صندلی خالی

940,000 ریال

آسیاسفرطوس

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: classicus 2+2

24 صندلی خالی

570,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: classicus 2+2

24 صندلی خالی

570,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: classicus 2+2

37 صندلی خالی

570,000 ریال

آریا سفر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

570,000 ریال

پیک صبا مشهد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
vip جایگاه 3 سلیمی 09158001440

5 صندلی خالی

940,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

5 صندلی خالی

940,000 ریال

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
09159039040بهزادپور

0 صندلی خالی

940,000 ریال

تعاونی15

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
هزبری09154810413 تعاونی 15

17 صندلی خالی

940,000 ریال

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
09159039040بهزادپور

0 صندلی خالی

940,000 ریال

آریا سفر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:30

اتوکار: classicus 2+2

20 صندلی خالی

570,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه3 محمدی09157666038

0 صندلی خالی

940,000 ریال

پیک صبا مشهد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
vip جایگاه 3 سلیمی 09158001440

10 صندلی خالی

940,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه/7/ایزی09158024973

13 صندلی خالی

940,000 ریال

رویال سفر ایرنیان

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

8 صندلی خالی

940,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
خدایاری09155082748

9 صندلی خالی

940,000 ریال

گیتی پیما

مشهد (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

2 صندلی خالی

940,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+2

6 صندلی خالی

570,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه7/اقای ایزی09158024973

2 صندلی خالی

570,000 ریال

پیک صبا مشهد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1
vip جایگاه 3 سلیمی 09158001440

8 صندلی خالی

940,000 ریال

گیتی پیما

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1

0 صندلی خالی

940,000 ریال

آریا سفر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+2

8 صندلی خالی

570,000 ریال

رویال سفر ایرنیان

مشهد (خراسان ) -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن رزرو09153207446 امیرصفدری

0 صندلی خالی

940,000 ریال

پیک صبا مشهد

مشهد (خراسان ) -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1
سالن 2 جایگاه 9 * دانشخواه 09155210368

19 صندلی خالی

940,000 ریال

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1
09151135213**مانی جایگاه 8

0 صندلی خالی

940,000 ریال

آریا سفر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

5 صندلی خالی

940,000 ریال

گیتی پیما

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1

0 صندلی خالی

940,000 ریال

پیک صبا مشهد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:45

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
vip جایگاه 3 سلیمی 09158001440

5 صندلی خالی

940,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
عمارلو09158140467

9 صندلی خالی

940,000 ریال