قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال مشهد

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان )

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴
محل سوارشدن جایگاه 8

12 صندلی خالی

1,090,000 ریال

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> شهرضا

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), اصفهان

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا مارال مانیتوردار۲۵نفره / تخت شو
محل سوارشدن جایگاه 8

6 صندلی خالی

1,500,000 ریال

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> شهرضا

شهرهای بین راهی

اصفهان, پایانه صفه (اصفهان )

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا مارال مانیتوردار۲۵نفره / تخت شو
محل سوارشدن جایگاه 8

6 صندلی خالی

1,500,000 ریال

      تاریخ حرکت