قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس مشهد به بیرجند

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بیرجند

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

410,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بیرجند

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه/8/اذرخش09308688845

25 صندلی خالی

410,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه8/اقای حیدری09156571299/09151109851

22 صندلی خالی

410,000 ریال

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:45

اتوکار: classicus 2+2
09155111054-بیگی-جایگاه 3

38 صندلی خالی

235,000 ریال

همسفر چابکسواران مشهد

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: Scania classicus 2+2

20 صندلی خالی

235,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania classicus 2+2
جایگاه8/اقای حیدری09156571299/09151109851

34 صندلی خالی

235,000 ریال

میهن نور

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral 2+2

44 صندلی خالی

235,000 ریال

سفر سیر اریا تعاونی 3

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مارالVIPمانیتوردارحسنی09153141254سالن2جایگاه8

25 صندلی خالی

410,000 ریال

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: VIP 2+1
09155111054-38519438-بیگی-vip maral-بالوان نوربه روز سفرکنید

25 صندلی خالی

410,000 ریال

سفر سیر اریا تعاونی 3

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
VIPحسنی09153141254سالن2جایگاه8

25 صندلی خالی

410,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:20

اتوکار: Scania classicus 2+2
جایگاه8/اقای حیدری09156571299/09151109851

35 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:20

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
09155111054-بیگی-vip dorsa-مانیتور اختصاصی2018

0 صندلی خالی

410,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+2
مشایخی 09155110231

36 صندلی خالی

235,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
vipعدل مشهد جایگاه 8 مرادی 09155641802

25 صندلی خالی

410,000 ریال

همسفر چابکسواران مشهد

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

410,000 ریال

میهن نور

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

13 صندلی خالی

410,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه8/اقای حیدری091565712299

25 صندلی خالی

410,000 ریال

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:40

اتوکار: VIP 2+1
09155111054-بیگی-vip

9 صندلی خالی

410,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:45

اتوکار: Scania classicus 2+2
جایگاه8/اقای حیدری09156571299

44 صندلی خالی

410,000 ریال

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:50

اتوکار: classicus 2+2
بیگی09155111054

31 صندلی خالی

235,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
جایگاه8/اقای حیدری09156571299/09151109851

4 صندلی خالی

410,000 ریال

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بیگی09155111054--مانیتور اختصاصی 2018

2 صندلی خالی

410,000 ریال

سفر سیر اریا تعاونی 3

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مارالVIPمانیتوردارحسنی09153141254سالن2جایگاه8

19 صندلی خالی

410,000 ریال

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:10

اتوکار: Scania VIP 2+1
09155111054بیگی

21 صندلی خالی

410,000 ریال