قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بیرجند و تخفیف در ترمینال مشهد

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، لوان نور/بیگی 09155111054

4 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 12:30

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، مانیتوردارجایگاه3حیدری 09151109851

10 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
لوان نور

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 13:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، بیگی09155111054--مانیتوردار-جایگاه3

14 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال

      تاریخ حرکت