قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس مشهد به زاهدان

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

575,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
جایگاه2سروش09151104275

22 صندلی خالی

840,000 ریال

پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
باخریدتلفنی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید09158007042

19 صندلی خالی

970,000 ریال

پیک صبا مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
باخرید تلفنی تخفیف وبژه 09014166248 علیدوست

22 صندلی خالی

970,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
فاضلی09380483337

25 صندلی خالی

970,000 ریال

شرکت مسافربری ایران پیما خراسان

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره( تخت شو)
آذرخش ۰۹۳۰۸۶۸۸۸۴۵

16 صندلی خالی

970,000 ریال

776,000 ریال
پیک صبا مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:05

اتوکار: classicus 2+2
باخرید تلفنی تخفیف ویزه 09014166248

44 صندلی خالی

575,000 ریال

همسفر چابکسواران مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

970,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه/8/اذرخش09308688845

17 صندلی خالی

970,000 ریال

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بیرجند

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی۲۵نفره
باسرویس زاهدان09156007623

22 صندلی خالی

970,000 ریال

824,500 ریال
پیک صبا مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
باخرید تلفنی تخفیف وبژه 09014166248 علیدوست

21 صندلی خالی

970,000 ریال

میهن نور

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

970,000 ریال

رویال سفر ایرنیان

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
ایزدطلب09153103280

15 صندلی خالی

970,000 ریال

گیتی پیما

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

12 صندلی خالی

970,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: وي آي پي ۲۵نفره/تخشو

8 صندلی خالی

970,000 ریال

شرکت پیک صبا مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: وي آي پي ۲۵نفره تخت شو
مدير پاسخگو 09158001440

19 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت ماهان سفر ایرانیان مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره

10 صندلی خالی

970,000 ریال

آسیاسفرطوس

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: classicus 2+2

43 صندلی خالی

575,000 ریال

پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
باخریدتلفنی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید09158007042

16 صندلی خالی

970,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

15 صندلی خالی

970,000 ریال

همسفر چابکسواران مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

970,000 ریال

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بیرجند

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: وی آی پی۲۵نفره
اسرویس زاهدان09156007623

22 صندلی خالی

970,000 ریال

824,500 ریال
میهن نور

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

10 صندلی خالی

970,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه/8/اذرخش09308688845

25 صندلی خالی

970,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
فاضلی09380483337

23 صندلی خالی

970,000 ریال

تک سفر ایرانیان

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
فاضلی**09380483337

25 صندلی خالی

970,000 ریال

گیتی پیما مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: بنز( وی آی پی۵۰۰ ه)۲۵نفره

12 صندلی خالی

970,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

970,000 ریال

پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
باخریدتلفنی ازتخفیف برخوردارشوید09158007042

16 صندلی خالی

970,000 ریال

میهن نور

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

10 صندلی خالی

970,000 ریال

همسفر چابکسواران مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

970,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه/8/اذرخش09308688845

22 صندلی خالی

970,000 ریال

رویال سفر ایرنیان

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

13 صندلی خالی

970,000 ریال

پیک صبا مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
باخرید تلفنی تخفیف ویژه 09014166248 علیدوست

16 صندلی خالی

970,000 ریال

شرکت مسافربری ایران پیما خراسان

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره( تخت شو)
سالن2/شرکت ایران پیما38519420/38515469

22 صندلی خالی

970,000 ریال

776,000 ریال
همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بیرجند

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: وی آی پی۲۵نفره
اسرویس زاهدان09156007623

21 صندلی خالی

970,000 ریال

824,500 ریال
شرکت پیک صبا مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: وي آي پي ۲۵نفره تخت شو
مدير پاسخگو 09158001440

19 صندلی خالی

810,000 ریال

پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:30

اتوکار: classicus 2+2

32 صندلی خالی

575,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
باخریدتلفنی تازتخفیف ویژه برخوردارشوید09021104275

15 صندلی خالی

970,000 ریال

پیک صبا مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1
باخرید تلفنی تخفیف ویژه 09014166248 علیدوست

19 صندلی خالی

970,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: Scania 2+2
باخریدتلفنی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید09021104275

44 صندلی خالی

575,000 ریال