ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), دامغان, سمنان

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 12:45

اتوکار: وی آی پی -تهرانپارس
44446018تلفن تماس

17 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 19:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۲۹نفره
تلفن تماس 44446018

21 صندلی خالی

500,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 20:30

اتوکار: وی ای پی تهرانپارس
44446018

11 صندلی خالی

500,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 21:40

اتوکار: وی ای پی خزانه
44446018

22 صندلی خالی

500,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 22:45

اتوکار: وی ای پی تهرانپارس
تلفن تماس 44446018

21 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت