ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۲۹نفره

18 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 22:00

اتوکار: وی آی پی- خزانه

16 صندلی خالی

700,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 22:00

اتوکار: وی آی پی- خزانه

16 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت