قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نهبندان و تخفیف در ترمینال بیرجند

پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نهبندان

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

205,000 ریال

پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نهبندان

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
استفاده از ماسک و دستکش در طول مسیر الزامی می باشد با تشکر

21 صندلی خالی

390,000 ریال

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نهبندان

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

44 صندلی خالی

205,000 ریال

164,000 ریال

      تاریخ حرکت