شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 09:00

اتوکار: وی آی پی۲۵نفره همراه باپذیرایی۰۶۱۳۳۷۸۰۰۰۷

7 صندلی خالی

1,010,000 ریال

909,000 ریال
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی۲۵نفره همراه باپذیرایی۰۶۱۳۳۷۸۰۰۰۷

25 صندلی خالی

1,010,000 ریال

909,000 ریال
شرکت ميهن نور آریا اهواز

اهواز -> ساری

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد, پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 11:30

اتوکار: تک صندلی

16 صندلی خالی

830,000 ریال

747,000 ریال
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> قزوین

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, تهران ( پایانه جنوب ), قم, اراک, پایانه غرب(تهران)

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 12:30

اتوکار: وی ای پی تختشووپذیرایی۰۹۰۱۳۴۶۸۰۰۱
33788646

11 صندلی خالی

1,010,000 ریال

909,000 ریال
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> قزوین

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, قم, اراک, پایانه غرب(تهران), تهران ( پایانه جنوب )

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 12:30

اتوکار: وی ای پی تختشووپذیرایی۰۹۰۱۳۴۶۸۰۰۱
33788646

11 صندلی خالی

1,010,000 ریال

909,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت