شرکت پیک صبا درخشش بهبهان

بهبهان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

قائمیه (فارس )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال مسافربری بهبهان

32 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت پیک صبا درخشش بهبهان

بهبهان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

قائمیه (فارس ), نورآباد (فارس )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 13:00

اتوکار: مارال( ۲۵ نفره)

12 صندلی خالی

515,000 ریال

شرکت پیک صبا درخشش بهبهان

بهبهان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:30

اتوکار: مارال
ترمینال مسافربری بهبهان

35 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت پیک صبا درخشش بهبهان

بهبهان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:00

اتوکار: مارال۲۵نفرهV.I.P مانیتوردار
ترمینال مسافربری بهبهان

17 صندلی خالی

515,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت