قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شهرضا و تخفیف در ترمینال شیراز

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه, شهرضا

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 10:30

اتوکار: ( Vip ) مانیتوردار MAN تخت شوشارژاختصاصی پذیرایی( ویژه) فاصله گذاری هر پنج سفر بلیط اینترنتی یک سفر هدیه.
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگان باما (همسفر) شوید محل سوار شدن پایانه شهید کار اندیش جایگاه 25-26.

18 صندلی خالی

680,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه, شهرضا

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 23:00

اتوکار: ( Vip ) مانیتوردار MAN تخت شوشارژاختصاصی پذیرایی( ویژه) فاصله گذاری هر پنج سفر بلیط اینترنتی یک سفر هدیه.
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگان باما (همسفر) شوید. محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25-26

21 صندلی خالی

680,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه, شهرضا

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 23:55

اتوکار: ( Vip ) مانیتوردار MAN تخت شوشارژاختصاصی پذیرایی( ویژه) فاصله گذاری هر پنج سفر بلیط اینترنتی یک سفر هدیه.
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگان باما (همسفر) شوید. محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25-26

20 صندلی خالی

680,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت